Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy www.e-dobryprawnik.pl prowadzony jest przez: Dobry Adwokat Sp. z o.o. ul. Szkolna 1/103, 61-832 Poznań, NIP: 7831814973, KRS: 0000836835.

2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.e-dobryprawnik.pl

§ 3 KONTAKT

Każdy Użytkownik może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem poniższych adresów:

1.  Adres przedsiębiorstwa: Dobry Adwokat Sp. z o.o. ul. Szkolna 1/103, 61-832 Poznań

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@e-dobryprawnik.pl

3. Numer telefonu: +48 690 605 374

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy. Szczegółowe koszty dostaw towarów opisane zostały na stronie internetowej sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przy odbiorze (za pobraniem)

b. przelew na numer konta wskazany w danych kontaktowych oraz w podsumowaniu płatności

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności dostępne są za zapytaniem wysłanym na adres sklep@e-dobryprawnik.pl

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni i liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Przedsiębiorcy wskazany w § 3 Regulaminu.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany wcześniej przez Dobry Adwokat Sp. z o.o. .

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w ust 1 określa m.in. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu określa zamieszczona klauzula informacyjna, wskazująca w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Użytkowników Sklepu, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
  2. Zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Sklep za zgodą Użytkownika przez Sklep jest następujący:
  • realizacja zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
  • możliwość kontaktu ze Sklepem, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie, adres poczty elektronicznej,
  • przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, gwarancji i reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

5. Sklep zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu. Sklep spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Sklep zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie podmiotom  wskazanym w Polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej użytkownika sklepu internetowego, a w szczególności Dobry Adwokat Sp. z o.o. ul. Szkolna 1/103, 61-832 Poznań, w celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu.

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja usług świadczonych przez Sklep możliwa jest po dobrowolnym podaniu danych i  wyrażeniu zgody.

8. Informacje dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików Cookiem na stronie Sklepu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej usługi.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminusklep